Kunnskapsbasert by- steds- og nabolagsutvikling.   

Nærmiljø og nabolag er den viktigste arenaen for å skape trivsel, et godt bomiljø og følelsen av tilhørighet.  Men bra bomiljø blir ofte oppfattet som en myk verdi som det er vanskelig å styre etter og som i stor grad baserer seg på skjønn og gir rom for ulike tolkninger.  

Verktøyet "DerViBor" består av kvaliteter som bidrar til at beboerne i et område opplever et bra bomiljø og god bokvalitet.  Indikatorene er utarbeidet på bakgrunn av internasjonal best-practice og flere undersøkelser og pilotprosjekter som er gjennomført i samarbeid med Husbanken.   Verktøyet har flere bruksområder:

Prosessverktøy:

Sjekklisten for bra bokvalitet veileder og enkelt scoringsverktøy tydeliggjør hvordan planlagte tiltak og prosjekter vil påvirke opplevd bomiljø. 

Der Vi Bor Sjekkliste.png
Profilkart mal.jpg

Stedsanalyser:                         

Kunnskap om opplevd bokvalitet og bomiljø som  del av stedsanalyser og som viktig beslutningsgrunnlag i utviklingsprosjekter.             

 Styringsindikator:

 Kunnskap om bomiljø og bokvalitet som

 styringsindikator og ealy-warning for kommune, bydel, borettslag og velforeninger. Kan implementeres i kommunenes egne kartlag for enkel kunnskapsdeling. 

Der Vi Bor kart.jpg