200 miles med grønne gang- og sykkelveier i Boston.

April 23, 2018

Boston har en tydelig visjon om 200 miles med sammenhengende grønne veier.  «200-mile Emerald Network vision” består av 100 miles med grønne veier som allerede eksisterer, 30 miles som er under bygging og 70 miles som er planlagt.  I denne store satsningen samarbeider byplanleggerne med ulike etater, interesseorganisasjoner og innbyggerne selv.

 

 

Muligheten til å BEVEGE SEG RUNDT til fots eller på sykkel bidrar til bra bokvalitet for alle – og barn og ungdom især.  Derfor har Barnas Boligbyggere dette som 1 av 10 hovedområder når vi kartlegger opplevd bokvalitet i et område.  Det handler både om at finnes nok gang- og sykkelruter, at de gir gode forbindelser mellom steder man bruker og at det er hyggelig å ferdes der. 

 

 

Mange byer har som ambisjon å få flere til å gå, sykle og ta kollektivtransport.  Bergen vil være «Sykkelbyen» og Oslo har sin egen sykkelstrategi. Forbildet er ofte Amsterdam og København der sykkelen er en integrert del av bytrafikken. 

 

I Boston tilføres en annen dimensjon ved at de utvikler et sammenhengende nettverk med GRØNNE VEIER – altså at vegetasjon eller naturelementer skal være en viktig del av gang- og sykkelnettet.  Dette gjør det triveligere for de myke trafikantene og bidrar til at bilister tar mer hensyn til gående og syklende. 

  

Hvordan skape «grønne veier» for gående og syklende?

 

Et sammenhengende nettverk av grønne veier trenger ikke bety et valg mellom bil og sykkel. Tanken er å ha ulike løsninger som tilpasses ulike miljøer.

 

 

1. Parkveier

En del av det grønne veinettet går gjennom parker eller langs elver der traséen kan brukes av både fotgjengere og syklende.

 

2.Nabolagsveier

I veier og gater med lite biltrafikk og lave fartsgrenser vil det være greit at biler, syklister og gående deler på å bruke samme område av veien. Vegetasjon og trær blir i denne sammenheng brukt til å skape et godt gatemiljø og som tiltak for å få bilene til å senke farten og hindre unødvendig gjennomgangstrafikk.

 

3.Offroad

I gater med mye biltrafikk består de grønne veiene for gående og syklende av separate gang- og sykkelfelt som er tydelig adskilt fra biltrafikk med vegetasjon og trær.

 

4.Tilførselsveier

Det tar tid å få et sammenhengende grønt veinett, og det vil i mange tilfeller være nødvendig for gående og syklende å ta se frem langt trafikkerte veier uten egne avgrensede gang- og sykkelfelt. Løsningen som brukes i Boston er da å lage egne sykkelfelt i bilveien og å bedre opplevelsen med beplantning og trær.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square