Byrom og lekeplasser

Gode byrom, torg, parker og lekeplasser er et viktig bidrag i byutviklingen og kan fylle mange funksjoner.  De kan være katalysatorer for gode opplevelser, møteplasser mellom de som bor der, inspirere til fysisk aktivitet og være pusterom i en travel by. Det kan også være et hyggelig sted å passere på vei til og fra jobb og skole og være stedet der barna kan bevege seg fritt uten at man må tenke på biltrafikk. Gode byrom kan også bidra til å utjevne sosiale forskjeller og gi trangbodde og de uten egen uteplass et godt sted å være.  
Kunnskap er nøkkelen til å utvikle gode byrom, parker, torg og lekeplasser som bidrar til å heve bokvaliteten til de som bor i nabolaget.  Hva skal til for at byrommene blir brukt på en aktiv måte og av de som trenger det mest? Barnas Boligbyggere gjennomfører standardiserte kartlegginger av byrom, parker og lekeplasser og dokumenterer best-practice. 
Observasjoner
Observasjoner er nettopp et verktøy for å øke kunnskapen og få vite mer om hvordan hvert enkelt byrom eller byrommene i et nabolag fungerer.  Ett byrom kan sjelden dekke alles behov, men i sum bør viktige byromsfunksjoner kunne nås innenfor et nabolag.  Observasjoner for hvert byrom gjennomføres i løpet av 8-10 timer fordelt på hverdager og lørdager og inkluderer:
1. Landskapsutforming: 
Vegetasjon, dekke, lys, sol, sikt, innsyn, adkomst, støy, trafikk, kveldsbelysning og fasader rundt plassen,   
2. Fasiliteter: 
Lekeapparater, ballplass, treningsapparater, sitteplasser, skulturer og kulturelle innslag, servering, servicetilbud og offentlig kommunikasjon. 
3. Bruk av plassen: 
Hvor mange bruker plassen og hvem er de? Barn, ungdom, voksne eller eldre? Jenter eller gutter?  Hvilke aktiviteter brukes plassen til og hvilke soner er "aktive" og "passive", altså hvor er det man oppholder seg.  
4. Kvalitetsindikatorer:
Byrom og lekeplasser kan fylle ulike funksjoner, og vi bruker en 10-punkts liste med kvalitetsindikatorer som beskriver og scorer plassens karakteristika og funksjoner.  
Kunnskapsdeling
Resultatene fra observasjonene blir illustrert med fotos og skisser og formidlet i en kartløsning. Dette gjør det lett å dele innsikt på tvers av funksjoner, benchmarke de ulike byrommene mot hverandre og legge inn flere byrom i samme kartløsning.  
Workshops og tiltak
Kartlegging i kombinasjon med best-practice eksempler vil ofte gi en god rettledning på hvilke tiltak man kan gjøre for å forbedre et konkret byrom eller et nabolag.  Men for å vite mer om årsakene til at byrom blir lite brukt og hva man savner i nabolaget så kan det være hensiktsmessig å gjennomføre workshops med de som bor der. 
I workshops vil vi bruke kartleggingene og best-practice eksempler som kunnskapsgrunnlag og jobbe konkret med udekkede behov og løsningsforslag. 
Etter-observasjoner
Om man velger å oppgradere et eller flere av byrommene som er kartlagt eller iversette midlertidige tiltak kan verktøyet brukes til å evaluere effekter av dette. Man gjør da en ny observasjon for å sjekke om man har oppnådd det man ønsker.  Målet med tiltakene kan for eksempel være å nå ut til flere brukergrupper eller oppnå økt fysisk aktivitet på plassen.
 Innsiktskart for lagring, deling og bencmarking.
Enkelt å bygge på med flere observasjoner.
Brukerinvolvering - beboerworkshops med utgangspunkt i innsikt fra observasjoner..